Skip to content

Sign up to our e-shot club to receive latest offers and priority information on our holidays, short breaks and day excursions!Subscribe Here

Coronavirus Update

 

We hope that you and your loved ones have been keeping safe and healthy.

 

The last few months have been truly extraordinary and we have all had to make changes in our everyday lives. We've adjusted the way we shop, work and socialise – and the way we go on holiday in the future will also be a little different.

 

But although we find ourselves in exceptional circumstances, we want to assure you that we will do everything we can to continue to take you on safe and enjoyable holidays. We are pleased to announce that from September 2020, we intend to resume our holidays, short breaks and day excursions.

 

For all our customers who are looking to get away with Arvonia in the coming weeks, you can find details of the available tours and excursions that are due to depart in September & October on our website. We also appreciate that some of our customers will not be quite ready to travel at the moment and therefore many of our holidays and short breaks for 2021 are also now on our website – meaning that you can book the holiday that you deserve, when you’re ready to travel.

 

Our travel office will be re-opening on Tuesday the 11th of August and initially our opening hours will be 10:00 to 14:00 on Tuesdays and Wednesdays only. Please note that our office will be open for telephone call enquiries only – unfortunately we will not be able to accept visitors to our office at this time.

We are now very much looking forward to recommencing our holidays and hope that we can look forward to you travelling with us again soon.

 

 

Gobeithio eich bod chi a'r rhai sydd yn agos atoch wedi bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

 

Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn wir anhygoel ac rydym i gyd wedi gorfod gwneud newidiadau yn ein bywydau dyddiol. Rydyn ni wedi addasu'r ffordd rydyn ni'n siopa, gweithio a chymdeithasu – a bydd y ffordd rydyn ni'n mynd ar wyliau yn y dyfodol hefyd ychydig yn wahanol.

 

Ond er ein bod mewn amgylchiadau eithriadol, rydyn ni eisiau eich sicrhau y byddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i barhau i fynd â chi ar wyliau diogel a difyr. Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn bwriadu ailddechrau ein gwyliau, teithiau byr a gwibdeithiau dydd o fis Medi 2020 ymlaen.

 

Ar gyfer ein holl gwsmeriaid sy'n edrych i fynd i ffwrdd gydag Arvonia yn ystod yr wythnosau nesaf, gallwch ddod o hyd i fanylion y teithiau a'r gwibdeithiau sydd yn gadael ym mis Medi a mis Hydref ar ein gwefan. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi na fydd rhai o'n cwsmeriaid yn barod eto i deithio, ac felly mae llawer o'n gwyliau a'n teithiau byr ar gyfer 2021 hefyd ar ein gwefan – sy'n golygu y gallwch chi archebu'r gwyliau rydych chi'n eu haeddu, pan fyddwch chi yn barod i deithio.

 

Bydd ein swyddfa yn ailagor ddydd Mawrth yr 11eg o Awst. I ddechrau bydd ein horiau agor rhwng 10:00 a 14:00 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yn unig. Bydd ein swyddfa ar agor ar gyfer ymholiadau galwadau ffôn yn unig – yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn ymwelwyr i'n swyddfa ar yr amser hyn.

 

Rydym nawr yn edrych ymlaen at ail-ddechrau ein gwyliau ac yn gobeithio y gallwn edrych ymlaen i’ch gweld yn teithio gyda ni eto yn fuan.

 

Last update / Diweddariad diwethaf: 08.08.2020

 

Arvonia Coaches Ltd

Llanrug

Caernarfon

Gwynedd

LL55 4AA

Registered in Cardiff No. 2752976

VAT No: 310 5664 88

TwitterFacebookAssociation Logos

This website uses cookies to store information. By continuing to browse the website without changing your settings you are agreeing to their use. Click here to view our cookie policy.