Skip to content

Sign up to our e-shot club to receive latest offers and priority information on our holidays, short breaks and day excursions!Subscribe Here

Due to the continuation and escalating nature of the Coronavirus outbreak in the United Kingdom and the advice from the government for as many people as possible, especially those aged over 70 to stay at home for potentially up to 12 weeks, we have now taken the decision to suspend all our holidays, short breaks and day excursions due to depart up to and including Sunday the 31st of May 2020.

 

Additionally, as a result of this unprecedented current situation we are closing our travel office from today (17:00 on Monday the 23rd of March 2020) until Monday the 27th of April 2020. We have taken this decision in order to protect the health and wellbeing of our staff and to allow them to look after their children and support elderly relatives.

 

We have been trying to contact as many of our customers as possible who are due to travel with us in the next few months, and we have been successful in speaking to the vast majority. However, if we have not been able to contact you directly and you have a reservation with us due to depart in March, April or May, please be assured that your money is totally safe and we will be contacting you once our office reopens.

 

As of today, all holidays departing in June and later this year are scheduled to operate as normal. Whilst our travel office will be closed any balance payments that are due to be made during this time for future holidays will automatically be extended.

 

We would like to take this opportunity to, thank all our staff members for their hard work, dedication and commitment. We would also like to thank all our customers for your kind words and support which has been of great inspiration to us all at Arvonia as we navigate our way through this incredibly difficult and challenging time. We would also urge everyone listen to the advice regarding self-isolation and social distancing and where ever possible, please stay at home.

 

We thank everyone in advance for your understanding and support. Best wishes to all of you and stay safe. We look forward to welcoming you back on tours with Arvonia soon.

 

 

 

Oherwydd natur gynyddol a pharhâd yr achosion o Goronafeirws a'r cyngor gan y llywodraeth i gymaint o bobl â phosib, yn enwedig y rhai dros 70 oed aros yn eu cartrefi am hyd at 12 wythnos, rydym bellach wedi gwneud penderfyniad i ohirio ein teithiau sydd i fod i adael hyd at a chan gynnwys dydd Sul y 31ain o Fai 2020.

 

Yn ogystal, o ganlyniad i'r sefyllfa ddigynsail hon rydym yn cau ein swyddfa deithio o heddiw am 17:00pm dydd Llun y 23ain o Fawrth 2020 tan dydd Llun y 27ain o Ebrill 2020. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er mwyn gwarchod iechyd a lles ein staff ac i ganiatáu iddynt ofalu am eu plant a chefnogi perthnasoedd oedrannus.

 

Rydym wedi bod yn ceisio cysylltu â chymaint o'n cwsmeriaid â phosibl sydd i fod i deithio gyda ni yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ac rydym wedi llwyddo i siarad â'r mwyafrif helaeth. Fodd bynnag, os nad ydym wedi gallu cysylltu â chi'n uniongyrchol a bod gennych drip gyda ni sydd i fod i adael ym mis Mawrth, Ebrill neu Fai, gallwch fod yn sicr fod eich arian yn hollol ddiogel a byddwn yn cysylltu â chi unwaith y bydd ein swyddfa'n ail agor.

 

Ar hyn o bryd, rydym yn disgwyl i'r holl wyliau sy'n gadael ym mis Mehefin ac yn ddiweddarach eleni weithredu fel arfer. Os bydd unrhyw daliadau balans yn ddyledus i’w gael ei dalu yn ystod yr amser fydd ein swyddfa ar gau, byddwn yn ymestyn y dyddiad talu yn awtomatig.

 

Hoffem gymrud ar y cyfle hwn i ddiolch i'n aelodau staff am eu gwaith called a'u hymrwymiad. Hoffem hefyd ddiolch i'n holl gwsmeriaid am eich geiriau caredig a'ch cefnogaeth sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth fawr i ni i gyd yn Arvonia wrth i ni lywio ein ffordd trwy'r amser anhygoel o anodd a heriol hwn. Byddem hefyd yn annog pawb i wrando ar y cyngor ynghylch hunan-ynysu a phellter cymdeithasol a plis arhoswch adra os yn bosib.

 

Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth. Dymuniadau gorau i bob un ohonoch a chadwch yn ddiogel. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl ar deithiau gydag Arvonia'n fuan.

 

 

Last updated: 17:00 23.03.2020

 

Arvonia Coaches Ltd

Llanrug

Caernarfon

Gwynedd

LL55 4AA

Registered in Cardiff No. 2752976

VAT No: 310 5664 88

TwitterFacebookAssociation Logos

This website uses cookies to store information. By continuing to browse the website without changing your settings you are agreeing to their use. Click here to view our cookie policy.